DOWNLOAD

Algemene Voorwaarden Precies Webdesign

Gepubliceerd op 28 november 2008

Bijgewerkt op 01 januari 2022

 

Artikel 1: Definities

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Precies Webdesign gevestigd te Alphen aan den Rijn, (KvK nummer: 86006991), vanuit haar vestiging aan de Griekenlandstraat 28 (2408 CL) in Alphen aan den Rijn, Nederland, diensten en producten levert, zoals onder meer omschreven in artikel 4.1, ten behoeve van Afnemer.
 • In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:
 1. Abonnement: het maandelijkse website abonnement, waarmee diensten worden geleverd zoals updates, back-ups, service, domeinnaamregistratie en beheer, en hosting, welk abonnement hoort bij de afname van een websitepakket en onlosmakelijk onderdeel is van de overeenkomst.
 2. Acceptatie: de goedkeuring door Afnemer van de door Leverancier op grond van deze Overeenkomst verrichte prestaties.
 3. Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Leverancier een overeenkomst wenst af te sluiten of heeft
 4. Beheer dan wel Beheren: het nemen van maatregelen gericht op de instandhouding van de Website, het CMS en het voorkomen van
 5. Contentmanagementsysteem / CMS- beheersysteem: het beheren van de inhoud en lay-out van de website door middel van een systeem dat Leverancier aan Afnemer ter beschikking stelt als onderdeel van het
 6. Domeinnaamregistratie: het door of via Leverancier laten registreren van een domeinnaam en/of IP
 7. Dienstverlening: het geheel van werkzaamheden met betrekking tot

webdesign en aanvullende diensten en applicaties, zoals Huisstijlontwikkeling, applicatiedesign en zoekmachineoptimalisatie ten behoeve van de uitvoering van deze Overeenkomst.

 1. Documentatie: alle door Leverancier aan Afnemer in samenhang met haar Diensten en/of Producten geleverde documenten waarin de technische- en/ of functionele specificaties van de Programmatuur en/of Hardware en/of het Websitepakket en/of de handleiding tot gebruik van de Programmatuur en/of Hardware en/of het Websitepakket zijn opgenomen.
 2. Drukwerk: alle middelen die informeren, voorlichten over of promotie maken voor het beleid, de organisatie of de Producten van Afnemer.
 3. E-mailmarketing: de optionele mogelijkheid om door of via Leverancier nieuwsbrieven of andere door Afnemer opgestelde e-mails te laten versturen ter bevordering van de diensten of producten van Afnemer.
 4. Gebrek: aantoonbare afwijking in een Product of een Dienst ten opzichte van de daarvoor geldende
 5. Hosting: de activiteiten van Leverancier of door haar ingeschakelde derden, welke werkzaamheden vallen onder het Abonnement.
 6. Huisstijlontwikkeling: de optionele mogelijkheid tot ontwikkeling van de externe visuele presentatie van een bedrijf door middel van o.a. eigen briefpapier, logo, vervolgpapier, enveloppen, visitekaartje(s) en/of website(s).
 7. Incidenten: een reproduceerbare en aantoonbare storing die ertoe leidt dat de Website niet beschikbaar is en die niet het gevolg is van fouten in de (Programmatuur) van de
 8. Kantoortijden: de tijden welke zijn opgenomen op de
 9. Leverancier: Precies Webdesign gevestigd te (2408 CL), aan Griekenlandstraat 28,

Pagina | 1

Alphen aan den Rijn, welke via haar Website Diensten en Producten levert of daarover informatie verschaft of met wie Afnemer ter zake van die Producten en/of Diensten een Overeenkomst heeft gesloten. Onder Leverancier kan mede worden begrepen een door Leverancier aangewezen en/of ingeschakelde derde.

 1. Locatie: de fysieke plaats waar de Netwerkconfiguratie zich bevindt en welke locatie in ieder geval is voorzien van een brandblusinrichting, airconditioning, beveiligingsmaatregelen, (nood)stroomvoorziening en telecommunicatieverbindingen naar het internet.
 2. Netwerkconfiguratie: de apparatuur die op ten behoeve van de te hosten (zie Hosting) website zal worden geconfigureerd en bijbehorende besturingsprogrammatuur en beveiligingsprogrammatuur.
 3. Ondersteuning: het verlenen van (telefonische) assistentie door medewerkers van
 4. Overeenkomst: de Algemene Voorwaarden, alsmede een (bestel)formulier en/of enige andere conform de Algemene Voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen Partijen van toepassing verklaarde bepaling of
 5. Partij: iedere partij bij de
 6. Product: Ieder op grond van de Overeenkomst door of via de Websites van Leverancier ter beschikking te stellen, te leveren of geleverd goed of op grond van de verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product of dienst, waaronder mede begrepen ‘Websites’, logo, Huisstijl, Programmatuur & Apparatuur.
 7. Programmatuur: programma’s in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende Websitepakket(ten) en
 8. Registry: een Registry is de organisatie

welke houdergegevens, administratieve contactpersonen en technische contactgegevens in een database in beheer heeft. De Registry (in Nederland is dat de SIDN) beheert de registraties van de domeinnamen onder het TLD.

 1. Specificaties: alle technische en functionele eigenschappen van de Software en/of Hardware en/of het Webdesign die zijn vervat in de Documentatie en/of in een ander document geaccordeerd door Leverancier en Afnemer. Meer uitleg over dit begrip staat in artikel 13.4 van deze overeenkomst.
 2. Startdatum: datum vanaf wanneer de overeenkomst van kracht is.
 3. aa) TLD: Afkorting voor: Top Level Domain. Dit is het meest rechtse deel van een domeinadres na de punt. Deze lettercombinatie verwijst naar een land (.nl voor Nederland) of type organisatie (.com voor een commercieel bedrijf, .net voor een openbaar netwerk).
 4. bb) Website: de website te vinden op de domeinnaam: www.precieswebdesign.nl of andere in beheer van Leverancier zijnde websites waarop zij onder meer haar Diensten en Producten aan derden ter beschikking stelt, dan wel een (onderdeel van een) website welke in opdracht van Afnemer wordt ontwikkeld door Leverancier en/of door haar ingeschakelde
 5. cc) Webdesign / Website ontwikkeling / Websitepakket: het door Leverancier voor de Afnemer ontwikkelen en plaatsen van een website en/of (mobiele) applicatie op het netwerk van Leverancier of andere netwerken en alle daarmee samenhangende activiteiten zoals aanmelding bij zoekmachines en promotie.

Pagina | 2

Artikel 2: Toepasselijkheid

 • De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen Leverancier en Afnemer, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een
 • De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Afnemer c.q. bezoeker van de
 • Voor specifieke diensten kunnen aanvullende voorwaarden
 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene (inkoop)Voorwaarden
 • In verband met de specifieke aard van een bepaalde Overeenkomst kan in die Overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomst

 • Uitingen van Leverancier op de Website met betrekking tot het ter beschikking stellen van Diensten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Diensten. De Overeenkomst komt tot stand indien de Leverancier dit bevestigt. Bevestiging kan elektronisch (bijvoorbeeld via de Website, per e-mail, telefoon of middels SMS dan wel vergelijkbare technologieën, zoals WhatsApp) of, indien zulks is overeengekomen, schriftelijk plaatsvinden. Bevestiging van de Leverancier wordt eveneens geacht te hebben plaatsgevonden indien Afnemer toegang tot diensten van Leverancier krijgt via de
 • Afnemer plaatst in beginsel een bestelling via internet waarin zij verklaart akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en de door Leverancier gehanteerde prijzen. Afnemer gaat er

mee akkoord dat Leverancier meteen begint met haar werkzaamheden en daarvoor een CMS installatie klaarzet en hostingruimte reserveert op haar ontwikkelomgeving om daarin de website te bouwen.

 • Spelfouten in domeinnamen die tot stand zijn gekomen door een (telefonische) bestelling zijn voor risico en rekening van Afnemer.

Artikel 4: Voorwerp van de Overeenkomst

 • Indien Afnemer Huisstijlontwikkeling afneemt, kan Leverancier opdracht worden verstrekt, welke opdracht Leverancier aanvaardt, om in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst vanaf de Startdatum de volgende diensten uit te voeren, welke in onderling overleg kunnen worden beperkt of uitgebreid:
  1. Het (eventueel in aanvulling op het Websitepakket) ontwikkelen van de externe visuele presentatie van een bedrijf door middel van

o.a. eigen briefpapier, logo, vervolgpapier, enveloppen, visitekaartje(s) en/of website(s).

 1. Het ontwerpen van de verzochte externe visuele presentatie middels het door Afnemer ingevulde aanleverdocument;
 2. Het presenteren van drie logo’s en/of Huisstijlen aan Afnemer, waaruit Afnemer één kan
 3. Het digitaal beschikbaar stellen van de Huisstijl en/of het logo in het tussen partijen overeengekomen bestandsformaat. Indien er geen bestandsformaat is overeengekomen, zal Leverancier naar eigen inzicht bepalen in welk bestandsformaat de Huisstijl en/of het logo door Leverancier wordt aangeleverd.
 • Indien Afnemer een Websitepakket afneemt, kan Leverancier opdracht worden versterkt, welke opdracht

Pagina | 3

Leverancier aanvaardt, om in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst vanaf de Startdatum de volgende diensten uit te voeren, welke in onderling overleg kunnen worden beperkt of uitgebreid:

 1. Het opmaken en ontwikkelen van een website in een aangeleverde of indien gewenst door Leverancier te ontwikkelen huisstijl;
 2. Het bouwen van de website, menu’s en alle overeengekomen pagina’s op een testdomein en vullen van deze pagina’s met door Afnemer middels het aanleverdocument aangeleverde teksten en afbeeldingen;
 3. Het beschikbaar stellen van het CMS-beheersysteem;
 4. Het plaatsen van het Webdesign op een previewlocatie in afwachting van goedkeuring van Afnemer;
 5. Het beschikbaar stellen van het Webdesign na goedkeuring van
 • Bij afname van een Websitepakket neemt Afnemer tevens een Abonnement af, waarbij Leverancier in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst vanaf de Startdatum de volgende servicediensten uitvoert:
  1. Periodieke technische updates;
  2. Dagelijkse website backup, inclusief de Programmatuur en informatie die zich daarop bevindt;
  3. Het leveren van gebruikersondersteuning, waaronder begrepen: onbeperkt toegang tot de telefonische helpdesk van Leverancier;
  4. Toegang tot een Nederlandstalige handleiding van het CMS- beheersysteem;
  5. Onbeperkte toegang tot het CMS- beheersysteem;
 1. Meerdere gebruikers in CMS mogelijk;
 2. Onbeperkt pagina’s aanmaken;
 3. Onbeperkt content
 4. Het beschikbaar (laten) stellen en houden van een CMS- Beheersysteem waarmee Afnemer de (grafische- en tekstuele) gegevens voor de Website, data en Programmatuur kan plaatsen op haar Website;
 5. Het verzorgen van naar redelijkheid en volgens stand der techniek geldende maatstaven voldoende maatregelen voor beveiliging van een website tegen virussen, trojan horses alsook tegen andersoortig gebruik van onbevoegden.

Artikel 5: Informatieplichten Leverancier en Afnemer

 • Leverancier draagt er zorg voor dat de Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan Afnemer al dan niet elektronisch ter hand worden gesteld, dan wel elektronisch ter beschikking staan op haar
 • Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het zich op de hoogte stellen van de inhoud en het desgewenst opslaan of printen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, door middel van daartoe op de Website, in de browser van Afnemer of anderszins beschikbare faciliteiten, en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen
 • Onverminderd eventueel voor Leverancier bestaande wettelijke verplichtingen om de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden te bewaren, is Leverancier niet verplicht om een eventueel gearchiveerde Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden voor Afnemer toegankelijk te
 • Indien Leverancier een gedragscode hanteert, is dit uitdrukkelijk vermeld op

Pagina | 4

de Website en zal Leverancier aangeven op welke wijze deze via een hyperlink of anderszins is te raadplegen. De verplichtingen van Leverancier vermeld in de gedragscode gelden niet voor zover die tot meer strekken dan het bepaalde in de Overeenkomst.

 • Indien de Overeenkomst uitsluitend door middel van e-mail of een soortgelijke vorm van individuele communicatie tot stand is gekomen, is het bepaalde in artikel 5.1 en 5.3, eerste zin, niet van toepassing.
 • Afnemer verplicht zich tot het geven en up-to-date houden van alle informatie (bijvoorbeeld contact- en persoonsgegevens) en medewerking aan Leverancier die daarvoor redelijkerwijs nodig is ter uitvoering van de overeenkomst.
 • Leverancier heeft, tenzij in de Overeenkomst nadrukkelijk anders is overeengekomen, geen verplichting om Afnemer te informeren en/of adviseren over het al dan niet van toepassing zijn van wet- en regelgeving op het gebied van het plaatsen van cookies op en/of het uitlezen daarvan, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 11.7a Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien Leverancier hierover in het kader van haar dienstverlening wel informatie verschaft en/of adviseert, dient dit slechts als signalering en kunnen hieraan door Afnemer geen rechten worden ontleend.
 • Indien Afnemer surseance van betaling aanvraagt, dient hij Leverancier daarover onverwijld (uiterlijk binnen 48 uur na aanvraag) te

Artikel 6: Prijzen en betaling door Afnemer

 • Afnemer betaalt voor de bestelde Diensten en/of Producten de in de Overeenkomst vermelde prijs. Voor zover niet in de Overeenkomst vastgelegd geldt het bij Leverancier gebruikelijke uurtarief van € 50,- BTW per uur. Betaling

vindt plaats op de in het bestelformulier, de offerte, de factuur of elders op de Website door Leverancier aangegeven wijze.

 • Alle door leverancier afgegeven voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter, tenzij leverancier schriftelijk anders kenbaar maakt. Aan een door leverancier afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door cliënt nimmer rechten of verwachtingen worden ontleend. Een door cliënt aan leverancier kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door leverancier te verrichten Uitsluitend indien zulks tussen partijen schriftelijk is overeengekomen is leverancier gehouden cliënt te informeren bij dreigende overschrijding van een door leverancier afgegeven voorcalculatie of begroting.
 • Zodra Afnemer akkoord gaat met de offerte, is hij gebonden aan de overeenkomst en tot betaling van het volledig geoffreerde bedrag verschuldigd. Dit dient afnemer te bevestigen door het plaatsen van een (digitale) handtekening op de door leverancier gestuurde offerte, dan wel het schriftelijk of per e-mail akkoord geven op een door leverancier gestuurde
 • Wanneer Afnemer gedurende de overeenkomst de opdracht annuleert is afnemer verplicht het gehele geoffreerde bedrag te voldoen ongeacht de uitgevoerde werkzaamheden en/of geleverde
 • Leverancier is gerechtigd te wachten met uitvoering van zijn werkzaamheden, waaronder levering van de domeinnaam, reserveren van een hostingomgeving, en de (overige) werkzaamheden behorend bij de levering van Diensten en/of Producten, totdat met Leverancier overeengekomen aanbetaling is ontvangen, zonder opgaaf van reden. Zolang de aanbetaling uitblijft is

Pagina | 5

Leverancier niet gebonden zich aan de gemaakte afspraken te houden.

 • Indien Leverancier op verzoek of met voorafgaande toestemming van Afnemer werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Afnemer aan Leverancier worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Leverancier. Leverancier is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt
 • Afnemer aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 6.2 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Afnemer en Leverancier, kunnen worden beïnvloed.
 • Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Leverancier Afnemer tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties.
 • In de vaste vergoeding voor Website ontwikkeling is niet een vergoeding inbegrepen voor de werkzaamheden als genoemd in artikel 4.2, welke werkzaamheden betrekking hebben op service en technisch onderhoud van het afgenomen Websitepakket. Deze diensten worden middels een service Abonnement separaat in rekening gebracht tegen de door Leverancier gecommuniceerde tarieven. De kosten voor het Abonnement zullen jaarlijks eenmalig in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • Prijzen zijn exclusief 21% BTW, administratiekosten en andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Facturen dienen binnen

een periode van 14 dagen betaald te zijn. De op de Website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

 • Bezwaren over facturen dienen binnen 10 (tien) dagen na factuurdatum schriftelijk (hieronder valt ook e-mail) (met duidelijke onderbouwing en factuurgegevens) bij Leverancier te worden
 • Indien Afnemer veertien dagen na aanmaning zijdens Leverancier nog steeds niet aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, worden alle Producten en/of Diensten waarop de wanbetaling betrekking heeft door Leverancier beëindigd. Domeinnamen van Afnemer kunnen worden opgeheven en in sommige gevallen overgedragen op naam van Leverancier, zulks ter bepaling door Leverancier. Na betaling van de vorderingen en incassokosten kan Leverancier de domeinnamen weer op naam van Afnemer registreren mits deze niet door derden is geregistreerd. Eventuele overname-, en quarantaine kosten komen voor rekening van Afnemer. Leverancier kan de, in het kader van de overeenkomst, ontvangen of gegenereerde Producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-

)resultaten van de Dienstverlening onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat Afnemer alle aan Leverancier verschuldigde bedragen betaald heeft.

 • Indien na automatische incasso betaling niet incasseerbaar blijkt te zijn, heeft Leverancier het recht administratiekosten in rekening te brengen. Wanneer Afnemer ten onrechte haar incasso storneert heeft Leverancier het recht administratiekosten in rekening te brengen. In beginsel bedragen deze administratiekosten € 25,-. Leverancier heeft het recht de hoogte van deze

Pagina | 6

administratiekosten aan te passen.

 • Indien Afnemer een verlenging van de Dienstverlening is overeengekomen met Leverancier betaalt Afnemer de overeengekomen prijs voor het opeenvolgend jaar steeds jaarlijks in dezelfde maand als die waarin de oorspronkelijke overeenkomst is gesloten.
 • Indien Afnemer de Overeenkomst met Leverancier beëindigt en recht op restitutie mocht bestaan, dan wordt Afnemer gecrediteerd voor de gefactureerde en betaalde jaartermijn en worden de wel genoten maanden dienstverlening tegen de alsdan geldende maandtarieven in rekening
 • Zolang Afnemer in betalingsverzuim is, heeft Leverancier het recht om een eigen redirect in te stellen of commerciële advertenties te plaatsen op de website van Afnemer. De inkomsten van deze advertenties vloeien naar Leverancier. Wanneer Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan kan hij weer gebruikmaken van zijn domeinnaam. De redirect of commerciële advertenties word(t)(en) in dat geval verwijderd.
 • Indien Afnemer een automatische incasso storneert, heeft Leverancier het recht om een eigen redirect in te stellen of commerciële advertenties te plaatsen op de website van Afnemer. De inkomsten van deze advertenties vloeien naar Leverancier. Wanneer Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan kan hij weer gebruikmaken van zijn domeinnaam. De redirect of commerciële advertenties word(t)(en) in dat geval verwijderd.
 • Indien Afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Afnemer, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien Afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft de

vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Afnemer naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag, met een

minimumbedrag van € 40,-.

Artikel 7: Levering en eigendomsvoorbehoud

 • Alle door of via Leverancier of derden geleverde software (waaronder begrepen de CMS (software), de broncode, en/of de front-end code) – met uitzondering van domeinnamen, content en door afnemer aangeleverde teksten en afbeeldingen – blijven eigendom van Leverancier. Afnemer verkrijgt enkel een gebruiksrecht op de desbetreffende Intellectuele Eigendomsrechten als bedoeld in artikel 10.3.
 • Indien de levering van de in artikel 7.1 genoemde Producten plaatsvindt middels een fysieke drager, wordt Afnemer na betaling eigenaar van de fysieke drager (USB-stick, cd, DVD, ).
 • Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Leverancier gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat de Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
 • Alle door Leverancier aangegeven (leverings)termijnen en doorlooptijden zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Leverancier is echter niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen

Pagina | 7

worden. In geval van overschrijding van leveringstermijnen is Leverancier niet aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade, tenzij de overschrijding is te wijten aan opzet of grove schuld van Leverancier. In het geval van een (dreigende) overschrijding van een (leverings)termijn zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde passende maatregelen te nemen.

Artikel 8: Acceptatie

 • Onverwijld nadat Leverancier Producten, zoals een Huisstijl, Logo, en/of Websitepakket aan Afnemer ter beschikking heeft gesteld, zal Afnemer deze
 • Eventuele klachten met betrekking tot gebreken of fouten in de geleverde Producten zullen door Afnemer binnen 3 (drie) dagen na aflevering (of in het geval Leverancier voor installatie c.q. implementatie heeft zorg gedragen binnen 8 (acht) dagen na de installatie) schriftelijk aan Leverancier worden gemeld onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Van een Gebrek of fout in geleverde Producten is alleen sprake indien deze ten overstaan van Leverancier kan worden gereproduceerd en objectief wordt aangetoond dat deze Producten niet voldoen aan de schriftelijk overeengekomen functionele specificaties.
 • Wordt binnen de in het vorige lid genoemde termijn geen gebrek of fout gemeld dan geldt het geleverde als geaccepteerd door Afnemer, onverminderd het bepaalde in artikel 17 (Garanties). Na acceptatie van de Producten is Afnemer de volledig overeengekomen vergoedingen (Abonnement, eventuele additionele dienstverlening)
 • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijdens Leverancier is Leverancier niet verplicht

retourzendingen van Afnemer te accepteren.

Artikel 9: Notice and Takedown

 • Onverminderd het hierna in artikel 19 (Garanties) bepaalde is Leverancier gerechtigd om naar eigen inzicht en zonder toestemming van Afnemer informatie die is geplaatst op zijn Netwerkconfiguratie of servers te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren in geval van een schending of dreigende schending van rechten van derden. Afnemer is gehouden op eerste schriftelijk verzoek van leverancier informatie onverwijld te verwijderen, bij gebreke waarvan Leverancier gerechtigd is naar keuze de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. Het voorgaande laat uitdrukkelijk onverlet eventuele overige maatregelen of de uitoefening van andere rechten door Leverancier jegens Afnemer. Leverancier is in dat geval tevens gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder deswege jegens Afnemer aansprakelijk te
 • Leverancier zal Afnemer nimmer toegang verlenen tot haar servers en is te allen tijde gerechtigd om Afnemer toegang (bijvoorbeeld via FTP) tot de servers van Leverancier te blijven onthouden.
 • Het hierna in artikel 17 (Gebruik Website(s) en content) bepaalde laat alle overige rechten van Leverancier onverlet, waaronder maar niet beperkt tot enig recht om de Dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te
 • Indien sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 9.1 of 9.2 als gevolg van een verzoek hiertoe van derden, zal Afnemer rechtstreeks met deze derde contact opnemen en Leverancier over de voortgang hiervan informeren. Leverancier is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het inroepen van de artikelen 9.1 en 2.

Pagina | 8

Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten

 • De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op de Website en de vormgeving hiervan, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden

verveelvoudigd (waaronder ‘framing’ mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Leverancier. Het opvragen en bekijken van de Gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen.

 • De woord- en beeldmerken op de Website van Leverancier, zijn van Leverancier, door haar ingeschakelde derden en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan één of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Leverancier of de desbetreffende licentiegever.
 • De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Diensten en/of Producten die Leverancier in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt (waaronder begrepen het Webdesign, een Huisstijl en/of logo) blijven berusten bij Leverancier of bij de derde van wie Leverancier het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze Diensten en/of Producten aan Afnemer ter beschikking te stellen. Met betrekking tot Producten verleent Leverancier hierbij, onder de opschortende voorwaarde van betaling door Afnemer van alle in het kader van de Overeenkomst door hem verschuldigde bedragen, aan Afnemer een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, tenzij zulks in de Overeenkomst expliciet anders is

bepaald. Indien Afnemer een Webdesign, Huisstijl of logo laat ontwikkelen, stelt Leverancier enkel het Webdesign, logo en/of de Huisstijl ter beschikking, en Leverancier verleent Afnemer hierop slechts een niet-exclusief, niet- overdraagbaar en niet –sublicentieerbaar recht tot gebruik daarvan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

 • Indien naar het oordeel van Leverancier aannemelijk is dat door Leverancier onder de Overeenkomst ter beschikking gestelde content inbreuk maakt op enig recht van een derde, is Leverancier gerechtigd, naar eigen keuze, 1) zorg te dragen dat Afnemer gebruik kan blijven maken van de geleverde content, of 2) levering van de desbetreffende content te staken en naar eigen inzicht passende vervanging van de content te leveren. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot nakoming en verplichting tot schadevergoeding is hiermee uitgesloten.
 • Afnemer staat ervoor in dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan Leverancier materialen, teksten, data of (grafische) gegevens ter beschikking worden gesteld, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden. Afnemer vrijwaart Leverancier onvoorwaardelijk tegen aanspraken van derden dat deze aangeleverde gegevens inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten of anderszins onrechtmatig
 • Afnemer mag aanduidingen van de rechthebbende met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten niet verwijderen van enige content. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard
 • Behoudens voor zover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet, mag Afnemer ter beschikking gestelde Programmatuur niet verveelvoudigen, decompileren of daarop reverse-

Pagina | 9

engineering toepassen. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen van Producten te verwijderen of te omzeilen.

 • Leverancier vrijwaart Afnemer tegen aanspraken van derden dat onder de Overeenkomst geleverde Diensten inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten in Nederland of anderszins onrechtmatig zijn, op voorwaarde dat Afnemer Leverancier onverwijld informeert van het bestaan en de inhoud van dergelijke aanspraken en dat Afnemer Leverancier de volledige vrijheid laat in het voeren van onderhandelingen daarover en/of het treffen van een regeling en/of het voeren van verweer in een eventuele procedure. Indien en voor zover nodig verleent Afnemer hierbij aan Leverancier een onherroepelijke volmacht voor het voeren van verweer in en buiten rechte tegen dergelijke aanspraken en het treffen van een regeling. Afnemer verplicht zich tot het geven van alle informatie en medewerking aan Leverancier die daarvoor redelijkerwijs nodig is. De vrijwaringsverplichting van Leverancier vervalt indien en voor zover de beweerde inbreuk is veroorzaakt door wijzigingen in de geleverde Diensten die door Afnemer of namens Afnemer door een derde zijn verricht, door gebruik van Programmatuur in combinatie met niet door Leverancier geleverde Programmatuur of als gevolg van gebruik op een andere wijze dan waarvoor de geleverde Diensten zijn ontwikkeld of bedoeld.

Artikel 11: Looptijd en beëindiging van overeenkomst

 • De in opdracht van Afnemer door Leverancier ontwikkelde website wordt onder de vigeur van het Abonnement voor Afnemer ter beschikking gesteld voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van één jaar
 • Na afloop van de initiële contracttermijn, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met telkens één jaar, met een opzegtermijn van drie

Pagina | 10

 • Indien Afnemer expliciet aangeeft ieder jaar de overeenkomst handmatig te willen verlengen en Leverancier deze keuzemogelijkheid online biedt, en Afnemer niet tijdig en correct aangeeft te willen verlengen, behoudt Leverancier zich het recht voor de dienstverlening te beëindigen.
 • Indien Afnemer een rechtspersoon is, zijn artikelen 11.1 t/m 11.2 niet van toepassing en worden overeenkomsten voor bepaalde tijd na afloop van de initiële contractsperiode stilzwijgend verlengd voor telkens één jaar, tot wederopzegging, met een opzegtermijn van minstens drie maanden voorafgaand aan afloop van de alsdan geldende de contractperiode.
 • Na opzegging van de overeenkomsten als bedoeld onder 11.1 t/m 11.3 is er geen recht op
 • In geval van ontbinding of opzegging verkrijgt Afnemer geen toegang tot de server van Leverancier (bijvoorbeeld door middel van FTP of op een andere manier), waarop de bestanden staan. Afnemer heeft, en verkrijgt, nimmer het recht om zelf iets op de servers van Leverancier te plaatsen of eraf te
 • Wanneer Afnemer het Abonnement opzegt verkrijgt deze nooit de bronbestanden van Leverancier en/of de door Leverancier ingeschakelde derden. Meer in het bijzonder zal Afnemer nimmer de bronbestanden van het CMS/beheersysteem
 • Wel kan Afnemer indien de overeenkomst eindigt wegens ontbinding of opzegging, en Afnemer aan al haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, op verzoek tegen een alsdan overeen te komen vergoeding de output, zoals tekst, plaatjes en vormgeving) verkrijgen in een daarvoor geschikt bestand (zoals een zipbestand). Tevens kan Afnemer indien Leverancier een Huisstijl heeft ontwikkeld tegen een alsdan overeen te komen vergoeding de auteursrechten daarop overdragen aan Afnemer.
 • Overeenkomsten tussen Leverancier en Afnemer kunnen worden ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist op het tijdstip waarop:
  1. Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
  2. Afnemer voorlopige surseance van betaling aanvraagt;
  3. Afnemer door beslaglegging op de eigendommen van Afnemer, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest;
  4. Naar het oordeel van Leverancier inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden;
  5. Afnemer in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit de opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden. Het voorgaande laat onverlet het recht van Leverancier om volledige schadevergoeding te vorderen van Afnemer;
  6. Afnemer komt te
 • Partijen werken mee aan al hetgeen nodig is ter effectuering van de ontbinding en/of beëindiging van de wederzijdse
 • In geval van een ontbinding of opzegging als bedoeld in dit artikel zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen:
  1. openstaande betalingen;
  2. geheimhouding;
  3. Intellectuele Eigendomsrechten;
  4. aansprakelijkheid;

Deze zullen blijven bestaan voor zolang als Leverancier op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken.

Artikel 12: Website- en applicatiedevelopment

 

 

 

 

 

Pagina | 11

12.1      De artikelen 12 tot en met 17 zijn integraal van toepassing op de door Leverancier ontworpen en afgeleverde websites en/of applicaties ten behoeve van Afnemer. In deze artikelen heeft het woord ‘Website’ betrekking op de voor Afnemer gemaakte website en het woord ‘Applicatie’ op de voor Afnemer ontwikkelde applicatie. Indien de bepaling zowel betrekking heeft op de ‘Website’ als op de ‘Applicatie’ wordt dit in artikelen 12 tot en met 17 ‘

Product(en)’ genoemd.

Artikel 13: Ontwikkeling

 • Leverancier verzorgt het ontwerp en de ontwikkeling van de ‘Website’ van Afnemer met invoeging van Contentmanagementbeheersysteem (CMS) conform de Documentatie en het Abonnement. Indien Afnemer een Product op maat wenst zal Leverancier deze Producten ontwikkelen op basis van:
  1. de Documentatie, waaronder begrepen de Specificaties;
  2. de via het aanmelddocument gewenste structuur, indien dat gedurende het opdrachttraject tussen Partijen is overeengekomen;
  3. de door Afnemer via het aanleverdocument aan te leveren content en bij de ontwikkeling van de Producten te gebruiken tekstuele en grafische gegevens, indien dat gedurende het opdrachttraject tussen partijen is overeengekomen.
 • Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, is Leverancier verantwoordelijk voor het plaatsen van de door Afnemer aangeleverde conceptteksten, het afronden van de detaillering van de vormgeving en het aanbieden van de correctie-ronde aan Afnemer. Leverancier is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter

beschikking gestelde gegevens, specificaties of ontwerpen te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat cliënt de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen. Cliënt verplicht zich onvolkomenheden in de specificaties of het ontwerp van de te ontwikkelen website, welke Partijen erkennen over en weer dat een goede communicatie cruciaal is voor het goed specificeren en ontwikkelen van een goede website.

 • De Specificaties van de te ontwikkelen website kunnen betrekking hebben op de stijl en het aantal van de door leverancier te ontwikkelen webpagina’s (waaronder ‘homepage’ en vervolg-pagina’s) en de in de website op te nemen of te verwerken tekstbestanden, formulieren, logo’s, foto- en videobeelden, grafische bestanden, geluid, codes en/of ander materiaal. De specificaties of het ontwerp dienen tevens duidelijk te maken welke functionele, esthetische en technische eigenschappen de website dient te hebben, zoals het gebruik van frames en e-mailfaciliteiten. De specificaties kunnen tevens de communicatieve doeleinden en de taal of talen van de website
 • Partijen zullen tijdig overeenkomen welke informatie en welk materiaal voor opname of verwerking in de website door de leverancier zullen worden ontwikkeld en welk materiaal door cliënt of een door cliënt in te schakelen derde aan Leverancier zullen worden
 • Afnemer dient zelf zorg te dragen voor de aanlevering, de juistheid, volledigheid en consistentie, van de informatie en materialen, ook indien de informatie van derden afkomstig zijn. Onjuistheden, onvolledigheden en inconsistenties zijn voor rekening en risico van
 • Leverancier gebruikt hiervoor een aanleverdocument. Ingeval een zodanige afspraak niet tot stand komt, geldt ook dat cliënt de voor opname of verwerking

Pagina | 12

in de website benodigde materialen aanlevert, en zelf voor de aanlevering, de juistheid, volledigheid en consistentie, verantwoordelijk is, ook indien de informatie van derden afkomstig is.

Indien dergelijk materiaal of informatie ontbreekt zal Leverancier slechts ‘dummytekst’ op de website plaatsen en Afnemer in staat stellen om middels het CMS-Beheersysteem haar eigen teksten op de Website te plaatsen.

 • Onjuistheden, onvolledigheden en inconsistenties die nog voor komen op de Website na de eerste correctieronde zijn voor rekening en risico van
 • Indien de inhoud en/of vormgeving van de website geheel of gedeeltelijk afhankelijk is van nadere, tijdens de uitvoering van de overeenkomst te maken keuzes, zal leverancier deze keuzes maken, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de hem bekende ideeën en uitgangspunten van cliënt.
 • Indien er in de overeenkomst een oplevertermijn is overeengekomen, zal Leverancier zich maximaal inspannen om het Product op te leveren binnen de overeengekomen termijn. Indien de termijn niet wordt gehaald zal Leverancier Afnemer hierover informeren en een nieuw oplevertermijn communiceren.
 • Afnemer is verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruik van de Producten, inclusief het gebruik van tekstuele en grafische gegevens en de
 • Afnemer is zelf verantwoordelijk, en vrijwaart Leverancier, voor:
  1. Het rechtmatig gebruik van de Producten, inclusief het gebruik en het plaatsen van tekstuele en grafische gegevens en content op haar Website; en
  2. Het voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, meer in het bijzonder op het gebied van het plaatsen van cookies op en/of het uitlezen daarvan, indien het door Leverancier geleverde deze

functionaliteiten biedt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 11.7a Telecommunicatiewet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens;

 1. Het op eigen kosten zorg dragen voor vertaling van tekstbestanden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien Leverancier zorg draagt voor vertaling zal hij de daaraan verbonden kosten bij cliënt in rekening doen

Artikel 14: Evaluatie en Acceptatie

 • Leverancier bouwt de Website op een testdomein conform het door Afnemer ingevulde en aan Leverancier opgestuurde aanleverdocument en de daaropvolgende bespreking. Nadat Leverancier de ontwikkeling van het Product conform de, in het aanleverdocument vermelde en besproken, Specificaties heeft afgerond, wordt Afnemer de gelegenheid geboden om het Product (op een previewlocatie) in een eerste correctieronde te evalueren op een domein van Leverancier. Dit is tevens het moment van
 • Gebreken die in de eerste correctieronde in gezamenlijk overleg worden vastgesteld of die door Afnemer aan Leverancier worden gemeld in een periode van twee weken na oplevering van het Product zullen door Leverancier kosteloos worden hersteld tenzij het ontstaan van deze Gebreken aan Afnemer valt toe te
 • Na evaluatie van het Product in de eerste correctieronde en eventueel herstel van Gebreken zal Afnemer het Product accepteren indien deze voldoet aan de Specificaties.
 • Na de evaluatie en Acceptatie van het Product zal deze definitief beschikbaar worden gesteld aan
 • Acceptatie van de website mag niet worden onthouden op gronden die niet verband houden met de tussen partijen

Pagina | 13

uitdrukkelijk overeengekomen Specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de Website redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van leverancier om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 19, indien toepasselijk, te herstellen.

Acceptatie mag voorts niet worden onthouden vanwege aspecten van de website die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals stijl, esthetische aspecten en aspecten betreffende de vormgeving.

 • Indien de website in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel
 • Indien gewenst, zoals bijvoorbeeld in het geval van maatwerk, zullen partijen schriftelijk andere afspraken maken over de inhoud, werkwijze, aanleverwijze en volgordelijkheid van werkzaamheden, evaluatie en acceptatie. Leverancier zal Afnemer in dat geval naar eigen inzicht op eigen wijze informeren over de door Leverancier gehanteerde werkwijze. Bijvoorbeeld (niet-limitatief opgesomd) middels een verwijzing naar haar uitgebrachte offerte of een pagina van haar website,

Artikel 15: Ontwikkeling en Rapportage

 • Leverancier verzorgt het ontwerp en de ontwikkeling van de Producten van Afnemer op door Partijen overeen te komen wijze (zie eveneens artikel 14.1). Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan Leverancier verstrekte
 • Tenzij in de Overeenkomst anders is aangegeven geschiedt de vervaardiging van de in artikel 15.1 genoemde Producten in verschillende fasen te weten:
 1. schriftelijke inventarisatie (middels het aanleverdocument) door partijen van de te realiseren functionaliteiten en eigenschappen van het Product en

– indien noodzakelijk – de vervaardiging door Leverancier van het functioneel ontwerp c.q. uitwerking van de te realiseren functionaliteiten van het Product;

 1. vervaardiging door of namens Leverancier van het Product conform de schriftelijk in het aanleverdocument vastgelegde specificaties c.q. functioneel ontwerp en aangegeven wensen met betrekking tot de inhoud van de Website (zoals teksten en grafische gegevens)
 2. de installatie, configuratie en implementatie van het Product door Leverancier.

Iedere fase wordt afgesloten met een accordering door Afnemer van de tot dan toe verrichtte Diensten. Leverancier is gerechtigd de uitvoering van de volgende fase(n) op te schorten zolang Afnemer de daaraan voorafgaande fase(n) niet heeft geaccordeerd.

 • De in lid 2 sub a bedoelde inventarisatie en het functioneel ontwerp c.q. uitwerking van de te realiseren functionaliteiten van het Product en het daarbij besproken aanleverdocument zullen na accordering door Afnemer deel uitmaken van de Overeenkomst. Indien Afnemer een wijziging c.q. uitbreiding van de hierin beschreven functionaliteiten of anderszins een wijziging van de specificaties wenst, wordt dit beschouwd als meerwerk en zullen partijen deze wijziging c.q. uitbreiding vastleggen
 • Partijen zullen elkaar tijdig de benodigde informatie verstrekken om de gewenste Producten te kunnen realiseren of over relevante ontwikkelingen die binnen hun organisatie gaande

Pagina | 14

Artikel 16: Onderhoud van Producten

 • Partijen komen overeen dat Leverancier de voor het gebruik, onderhoud en het beheer van de website benodigde hulpprogrammatuur en/of een Contentmanagementsysteem ter beschikking stelt op basis van het Abonnement, welk Abonnement onlosmakelijk met de overeenkomst behorend bij de afname van Diensten en/of Producten (zoals een Websitepakket) van Leverancier is verbonden.
 • Leverancier kan verlangen dat Afnemer een separate overeenkomst aangaat voor afname van het
 • Leverancier zal een Contentmanagement systeem beschikbaar stellen bij de ontwikkeling van de ‘Website’, welk systeem in beheer wordt overgedragen aan de Afnemer. De licentie op het CMS- beheersysteem is onderdeel van het Abonnement samen met de werkzaamheden in het kader van

hosting- en domeinnaamregistratie. Niet- technisch Onderhoud van de ‘Website’ is na oplevering en acceptatie volledig de enkele verantwoordelijkheid van Afnemer en Leverancier is op geen enkele wijze aansprakelijk voor onderhoud dat niet bij het Abonnement zit inbegrepen.

 • Bij afname van een Websitepakket neemt men automatisch ook het Abonnement af, waarbij de in artikel 4.3 genoemde werkzaamheden worden
 • Het onderhoud van (de) (een) Product(en) bestaat dan verder uit:
  1. het zorgen voor beveiligings- en functionele updates van het
  2. het verzorgen van technische updates, indien
  3. het registeren en/of beschikbaar houden van het overeengekomen

.nl domeinnaam, het beschikbaar stellen en houden van de bijbehorende website, de webmail omgeving, de e-mailboxen, de bijbehorende e-mailadressen, e-

mail spamfilter en dataverkeer.

 • Buiten het onderhoud vallen andere werkzaamheden dan omschreven in lid 1 tot en met 3 en in het bijzonder werkzaamheden als gevolg van:
  1. het niet correct functioneren van (de) (een) Product(en) als gevolg van onvolkomenheden in Apparatuur, of (systeem)programmatuur in gebruik bij Afnemer, waarop of in samenhang waarmee de ‘Website’ wordt gebruikt;
  2. het niet correct functioneren van (de) (een) Product(en) indien deze in samenhang met niet door Leverancier geleverde of geadviseerde computerprogrammatuur wordt gebruikt;
  3. gebruik van (de) (een) Product(en) dan wel Contentmanagement systeem in strijd met de eventueel bijbehorende Documentatie of instructies van Leverancier of als gevolg van onzorgvuldig beheer;
  4. het laten terugzetten van een back-up. Deze werkzaamheden vallen niet onder het Abonnement, maar kunnen tegen betaling van één uur werk tegen het alsdan geldende uurtarief worden

Artikel 17: Gebruik CMS-Beheersysteem, website(s) en content

 • Afnemer krijgt met de toegang tot het CMS-Beheersysteem van (derden van) Leverancier slechts een niet-exclusief, niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het systeem, welk gebruik slechts mag dienen voor legitieme bedrijfsdoeleinden.
 • Leverancier biedt geen enkele garantie ten aanzien van de geschiktheid en beschikbaarheid van het aangeboden CMS-Beheersysteem.
 • Het is Afnemer verboden spam berichten te verzenden aan iedere willekeurige

Pagina | 15

Internet gebruiker en/of het ongevraagd posten van dergelijke berichten in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet via het netwerk van Leverancier, en om permanent of tijdelijk met een onvoldoende beveiligde mail server verbonden te zijn in het netwerk van Leverancier, dan wel enige andere vorm van gebruik van Diensten en/of Producten te maken waarbij Afnemer mogelijk in strijd handelt met wettelijke bepalingen, dan wel schade kan toebrengen aan derden.

 • Indien Afnemer de Diensten en/of Producten van Leverancier gebruikt in strijd met artikel 17.3 van deze Overeenkomst behoudt Leverancier zich het recht voor zonder kennisgeving vooraf de respectievelijke DNS records voor een periode van minimaal 48 uur te verwijderen. Afnemers die voor de derde keer de bepaling van artikel 17.3 overschrijden worden onherroepelijk afgesloten zonder enig recht op kostenvermindering voor de nog lopende factureringstermijn. Leverancier behoudt zich in dat geval het recht voor de domeinnamen van Afnemer op te zeggen indien Afnemer verzuimt deze weg te verhuizen.
 • Afnemer zal zich in alle opzichten opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker en Afnemer mag worden verwacht. Het is Afnemer niet toegestaan de Producten en Diensten van Leverancier te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde en de algemeen aanvaarde waarden en normen die gelden voor internet als

Artikel 18: Privacy

 • Afnemer is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat Leverancier gegevens verwerkt over Afnemer en het gebruik op de Website, indien hij de Website van Leverancier bezoekt, waaronder diens

activiteiten op de Website, zoals de bezochte pagina’s, de tijd die op verschillende onderdelen van de Website wordt doorgebracht, het internetadres van de Website waar Afnemer vandaan komt en de pagina’s die Afnemer heeft bezocht.

 • Afnemer is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat Leverancier de persoonsgegevens van Afnemer verwerkt, met inbegrip van naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, voor zover Afnemer Diensten van Leverancier afneemt. Leverancier slaat deze gegevens op in een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst, en voor publieke tenaamstelling vanuit de desbetreffende Registry. Onder uitvoering van de overeenkomst wordt mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan Afnemer te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan
 • Afnemer is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat Leverancier de door Afnemer aangeleverde gegevens opslaat in Google Drive en die dienst wordt gebruikt ten behoeve van de uitvoering van deze Overeenkomst
 • Afnemer mag de gegevens die Leverancier over hem heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren. Afnemer heeft het recht Leverancier te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van Afnemer te verwijderen of

– tegen betaling- af te schermen van publieke tenaamstelling vanuit de desbetreffende Registry. Leverancier zal op dit verzoek binnen vier weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van Leverancier en het privacybelang van Afnemer en zal, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, Afnemer informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat Afnemer van Diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.

 • Leverancier zal de persoonsgegevens van

Pagina | 16

Afnemer zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen en nimmer aan derden verstrekken, tenzij Leverancier daartoe wettelijk wordt verplicht. Leverancier voldoet aan de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 • Leverancier en haar adverteerders kunnen gebruik maken van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op de computer van de Afnemer worden geplaatst met als enige doel het gebruik van de Diensten te vergemakkelijken en de dienst die wordt aangeboden persoonlijker te maken. De cookies van de site zijn ontwikkeld om uitsluitend gebruikt te worden door Leverancier of haar adverteerders. Afnemer kan de registratie van deze “cookies” door de computer verhinderen door de computer zodanig te
 • Leverancier zal met door haar ingeschakelde derden contractueel afspraken maken omtrent de omgang met persoonsgegevens indien door haar ingeschakelde derden persoonsgegevens verwerken die Afnemer in het kader van de Overeenkomst aan Leverancier verstrekt. Hierbij zal aandacht worden geschonken aan door de ingeschakelde derde te treffen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, en wijze van omgang met persoonsgegevens, eventuele datalekken en melding daarvan aan Leverancier.
 • Leverancier zal zich te allen tijde conformeren aan de Wet bescherming persoonsgegevens en verlangen van de partijen met wie zij samenwerkt dat die hetzelfde doen. Dit houdt ook in dat de wettelijke regelgeving en plichten omtrent datalekken, en meldplichten daarvan te allen tijde door Leverancier en door haar ingeschakelde derden in acht zullen worden

Artikel 19: Garanties

 • De garantieverplichtingen van Leverancier zijn beperkt tot hetgeen in

dit artikel is omschreven tenzij uitdrukkelijk andere of aanvullende garanties schriftelijk zijn overeengekomen.

 • Leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Leverancier, waaronder eveneens aanvullende diensten zoals ‘zoekmachineoptimalisatie’ en het namens Afnemer uitvoeren van ‘adwords campagnes’ worden begrepen) worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Leverancier uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden schriftelijk
 • In het geval de ter beschikking gestelde zaken in eigendom zijn van een derde zijn met uitsluiting van deze algemene voorwaarden de door de derde gehanteerde garantiebepalingen van toepassing tenzij de derde samen met Leverancier en de Afnemer schriftelijk anders overeenkomen.
 • Partijen erkennen dat niet kan worden gegarandeerd dat Programmatuur en/of Maatwerk zonder onderbreking en/of fouten of gebreken zal werken of dat alle fouten of gebreken zullen worden verbeterd
 • Leverancier staat er niet voor in dat de website goed werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van web- en internetbrowsers en eventuele andere programmatuur. Leverancier staat er evenmin voor in dat de website goed werkt in samenhang met alle soorten apparatuur.
 • Door Leverancier worden geen garanties gegeven op zaken die via Leverancier geleverd zijn doch waarop garantievoor-

Pagina | 17

waarden en/of leveringsvoorwaarden van derden van toepassing zijn. Evenmin wordt enige garantie gegeven op door Leverancier verstrekte adviezen, verleende diensten en op, met behulp van geleverde Producten, gegenereerde databestanden.

 • In het geval Afnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier, eigenhandig wijzigingen in de door Leverancier geleverde Producten aanbrengt of doet aanbrengen vervalt ieder recht op garantie. Voorts is Leverancier dan gerechtigd het onderhoud te beëindigen zonder dat enige verplichting tot restitutie van onderhoudsgelden tot een maximum van 1 jaar van de overblijvende originele contractsperiode of enig recht op schadevergoeding
 • Leverancier zorgt voor de in artikel 1 (Definities) genoemde Ondersteuning door middel van een helpdesk die fungeert als integraal aanspreekpunt voor vragen of Incidenten. Incidenten kunnen door Afnemer telefonisch of per e-mail bij de helpdesk van Leverancier worden
 • Beide partijen verplichten zich ertoe, zich in te spannen, de door de Leverancier ter beschikking gestelde Netwerkconfiguratie, de Programmatuur en de Website virusvrij te
 • Leverancier is nimmer gehouden tot herstel van verloren gegane, aangetaste of verminkte
 • Leverancier garandeert niet dat a) Producten en/of Diensten geschikt zijn voor het door Afnemer beoogde doel, b) Producten en/of Diensten zonder onderbreking, fouten of gebreken zal functioneren. Afnemer aanvaardt dat onderbrekingen, fouten of gebreken het gevolg kunnen zijn van de handelswijze van één of meer derden en dat Leverancier daar geen invloed op
 • Leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen om onderbrekingen, fouten of gebreken binnen een redelijke termijn te

herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, binnen drie jaar na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Leverancier zijn gemeld.

 • Leverancier behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de computersystemen van Leverancier. Leverancier zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden. Leverancier zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schadevergoeding jegens Afnemer gehouden

Artikel 20: Aansprakelijkheid

 • Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover uitdrukkelijk blijkt uit dit artikel en uit artikel 19 (Garanties) en voorts voor zover zij daarbij niet de zorg van een goed opdrachtnemer in acht heeft
 • De totale aansprakelijkheid van Leverancier voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen is beperkt tot de waarde van de achterwege gebleven prestatie. De aansprakelijkheid van Leverancier is voorts beperkt tot het bedrag van het honorarium (exclusief BTW en kosten) dat Leverancier voor haar werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag (exclusief BTW en kosten) over de laatste zes maanden. In alle hierboven genoemde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het maximum van de door de

Pagina | 18

bedrijfsaansprakelijkheid verzekering gedekte schade.

 • Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Afnemer of derden (waaronder resellers), waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële
 • Iedere aansprakelijkheid van Leverancier voor het – al dan niet tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de door Leverancier ontworpen, ontwikkelde, onderhouden of beheerde Websitepakket is uitgesloten. Tevens is iedere aansprakelijkheid van leverancier voor het niet, niet juist of niet volledig presenteren van de inhoud van het Websitepakket alsook voor het vrijkomen van – al dan niet vertrouwelijke – gegevens uit een besloten deel van het Websitepakket,
 • De Afnemer zal Leverancier, haar medewerkers en eventueel ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden (waaronder resellers) te allen tijde vrijwaren tegen alle vorderingen van derden die op enige wijze samenhangen met door Leverancier ten behoeve van de Afnemer verrichte werkzaamheden, geleverde Producten of vervaardigd maatwerk, tenzij de vordering het gevolg is van opzet of grove schuld van Leverancier.
 • Indien Afnemer uit hoofde van een bedrijf, stichting of vereniging handelt, zal Afnemer te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen in geval mocht blijken dat Afnemer ten tijde van opdrachtgeving aan de Leverancier niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst is aangegaan. Tevens heeft Leverancier het recht om kosten die door derden aan de Leverancier zijn opgelegd, door te berekenen aan Afnemer indien deze het gevolg zijn van onbevoegd handelen van Afnemer uit naam van de voorgehouden

rechtspersoon bij Leverancier.

Artikel 21: Overmacht

 • Een Partij is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot het verrichten van betaling, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop de desbetreffende Partij feitelijk geen (beslissende) controle kan
 • Zodra duidelijk is dat de overmacht situatie langer dan drie maanden zal duren, heeft de andere Partij het recht per direct de Overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te

Artikel 22: Geheimhouding

 • Partijen zullen alles in het werk stellen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie van de andere partij ter kennis of in handen van derden komt. Eén en ander geldt niet indien de openbaarmaking plaatsvindt op grond van een rechterlijk bevel of op grond van enig andere wettelijke verplichting tot informatieverstrekking of met voorafgaande schriftelijke toestemming van de
 • In aanvulling op het hiervoor in artikel 21 (Overmacht) bepaalde, is Leverancier voorts gerechtigd om de NAW-gegevens van Afnemer en/of gebruikers van de Website die hierop informatie plaatsen te verstrekken indien Leverancier hiertoe een verzoek heeft ontvangen van een daartoe bevoegde
 • Het is Leverancier niet toegestaan in advertenties, reclame-uitingen, dan wel anderszins binnen het kader van zijn marketingactiviteiten melding te maken van het feit dat Afnemer één van zijn cliënten is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van
 • Partijen zullen hun personeel en door hen ingeschakelde derden verplichten

Pagina | 19

deze geheimhoudingsbepalingen na te leven.

Artikel 23: Wijzigingen en aanvullingen

 • Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en/of elektronisch worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.
 • Leverancier heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden minstens een kalendermaand voordat deze van kracht worden bekendmaken. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden. Afnemer is alleen dan gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen per de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden wanneer de gewijzigde Algemene Voorwaarden een substantiële en aantoonbare verslechtering van de positie van Afnemer

Artikel 24: Producten

 • Partijen zullen schriftelijk specificeren welke Producten ontwikkeld zullen worden en op welke manier dit zal geschieden. Leverancier zal de productontwikkeling (lees: programmatuurontwikkeling en/of apparatuurontwikkeling) met zorg uitvoeren op basis van de door Afnemer te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvoor Afnemer instaat.
 • Leverancier is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Afnemer de betreffende onvolkomenheden heeft
 • Onverminderd het bepaalde in artikel 10 (Intellectuele Eigendomsrechten), verkrijgt Afnemer het recht tot gebruik van Producten in zijn bedrijf of organisatie.

Artikel 25: Domeinnamen

 • Leverancier is teken- en handelsbevoegd uit naam van Afnemer domeinnamen aan te vragen, te verlengen, over te dragen, op te heffen en domeinnamen en gegevens te wijzigen, indien Afnemer daartoe opdracht heeft gegeven. Opdrachten kunnen in dit artikel ook tot stand komen d.m.v. wachtwoord identificatie via internet of telefonische bestelling.
 • Afnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het feit dat verstrekte opdrachten voor registratie, overdracht en opheffing van domeinnamen door een beschikkingsbevoegde van of namens Afnemer wordt
 • Afnemer is houder van de domeinnaam en heeft daarmee gebruiksrecht op de domeinnaam bij de betreffende Registry. Door het aangaan van een overeenkomst met Leverancier gaat Afnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden van de betreffende Registry en komt er een overeenkomst tot stand tussen Afnemer en
 • Indien het domicilie adres van Leverancier wordt gebruikt ten behoeve van publieke tenaamstelling van de domeinnaam, zal Afnemer als eindgebruiker van de domeinnaam bij verhuizing van Leverancier naar een andere leverancier, het domicilie laten wijzigen, zodat Leverancier niet meer in verband kan worden gebracht met de betreffende
 • Afnemer vrijwaart Leverancier van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd of niet juist registreren of verlengen van domeinnamen. Afnemer dient zelf te controleren of na bestelling de gewenste diensten of producten naar wens zijn geleverd door Leverancier en of de

Pagina | 20

diensten of producten een verlenging behoeven.

 • Zolang Afnemer geen redirect instelt voor zijn domeinnaam heeft Leverancier het recht een eigen redirect in te stellen of commerciële advertenties te plaatsen op de webpagina. Afnemer heeft de gelegenheid deze redirect of advertenties uit te

Artikel 26: E-mailmarketing

 • Leverancier is bevoegd uit naam van Afnemer E-mailmarketing te verzorgen, indien Afnemer daartoe opdracht heeft gegeven. Afnemer zal in dat geval Leverancier de voor E-mailmarketing noodzakelijke inhoud van de e- mailberichten en contactgegevens aanleveren aan Leverancier.
 • Leverancier is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de mailing en de juistheid van de contactgegevens, en draagt enkel zorg voor de verzending van de mailing naar de opgegeven contactgegevens. Leverancier is niet in staat om te controleren of de door Afnemer opgegeven geadresseerden op grond van de Telecommunicatiewet en/of de Wet Bescherming Persoonsgegevens een e- mail van Afnemer mogen ontvangen. Afnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de relevante wet- en regelgeving, zoals de bovengenoemde Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.
 • Afnemer vrijwaart Leverancier van alle aansprakelijkheid voor het niet voldoen aan de relevante wet- en regelgeving, waaronder begrepen de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Artikel 27: Algemene bepalingen, toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op deze Algemene Voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten is Nederlands recht van
 • De bepalingen in de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van Leverancier ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst en leveren daarvoor uitsluitend
 • Leverancier mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.
 • Leverancier mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden en zal Afnemer daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor Afnemer redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, heeft deze het recht de Overeenkomst binnen vijf dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling op te
 • Mocht enige, naar het redelijk oordeel van Leverancier wezenlijke, bepaling in de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst gedeeltelijk nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan heeft Leverancier het recht de overige inhoud van de Overeenkomst te vernietigen, behoudens voor zover zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou
 • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Leverancier en Afnemer zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

Pagina | 21

 • In het geval van een geschil omtrent een domeinnaam kan elk der partijen kiezen voor geschilbeslechting via arbitrage welke arbitrage zal plaatsvinden conform de arbitrageregels van de WIPO/UDRP, welke regels zijn te vinden op http://www.wipo.int/amc/en/domains.
 • Voor zover overigens door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen Partijen worden voorgelegd aan de Rechtbank Zuid- Nederland, locatie Den Haag.

Pagina | 22